הדיעו לש הסוניכ רבדב ןייסוח ךלמה םע םכסהל סרפ ןועמש עיגה 1987- ב
רשוא אל ( ןודנול םכסה ) םכסהה ךא ,ןוכיתה חרזמב םולשל תימואלניב
.לארשיל יגטרטסא ינידמ דספה הז היה .ינידמה טניבקה י"ע
ןרכומל ןמזה הז היה תיסחי "לוזב" ונקנש תוינמ ויה םיחטשה וליא
.ךרדב תונברוק םומינימ םע םולשה היה לודגה חוורה .םיחוורה תא שממלו
.םימיה תשש תמחלמ רחאלש םיחטשה יקיזחמ ונווכתה הז עגרל
.ולא םינמזל םג אוה בוטו ןוכנ היצרדפה ןויער ךא השמומ אל וז תינכות
.ןיטסלפ אלו ןדרי אל וזו המק םרטש הנידמ םע היהת היצרדפה םעפה ךא
רשא "םילשורי תנידמ" איה ןורמושו הדוהיב םוקת תישילשה הנידמה
.תדחואמה םילשורי תפתושמה התריב


:"םימע ינשל תונידמ שולש"

לארשי ץרא חטש לכ לע יניטסלפה ןועיטה סיסבב בשחתמ עצומה ןורתפה
.יניטסלפהו ילארשיה ,םידדצה ינש ינועיט ןיב תירטס וד תירסומ תוהז ךות
הנידמ תמקה םע היצרדפ תמקהב קהבומה ילאירוטירט ביכרה תרסה
,םילשורי התריב רשא "םילשורי תנידמ" איה תיברעמה הדגב תישילש
יטסימ יתד טקפא תלעב "השודק היצרדפ" תרתוכ תחת ילאטנמ דוחיאב
תנידמ םויה תאצמנ וב יטילופה בצמה ךופיה ךות תאז לכ .יגולוכיספ
יטפשמה לקשמה יווישה תרפה ךותו תידדצ דח הגיסנ ידי לע לארשי
תיניטסלפ הנידמ לש ןורתפ םע ,םדמעמ עבקנ םרטש םיחטשב ימואל ןיבה
ןמזה ול םינשה תוברב ןוכיי רשא וז הנידמ םע םולש יסחיו הזע תעוצרב
.המיאתמה האופרה אוה


:ץלמומה ןורתפה יבלש 10

רורב ץיח תמקה ךות 1967 יווקל תידדצ דח הגיסנ גוסית לארשי .א
.םיחטשה ןיב המוחה תמגודכ
לע תידדצ דח רתוותו הזע תעוצרב תיניטסלפ הנידמב ריכת לארשי .ב
בוזעת לארשי .הז חטשב םיילארשיה םיבושיה לכ יוניפ ךות הז חטש
.חיפר לובג תא
הדגה איה ןורמושו הדוהיב תימואל-בר תישילש הנידמ םיקת לארשי .ג
.םילשורי תפתושמה התריב רשא "םילשורי תנידמ" איה ,תיברעמה
ורחבי היגיהנמ רשא וז הנידמב יתקוח יטרקומד רטשמ ןנוכת לארשי .ד
יתנידמה ןוטלשה."לארשי םילשורי" היצרדפל הקוח עבקתו בורה יפ לע
.תוילסרבינוא תומכסה לע תתתשומ רשא תילארדפה תכרעמל ףופכ
.היצרדפה יחטשב היטרקומדל ךוניחה לע דיפקי ילארדפה לשממה .ה
היחרזאו "השודקה היצרדפה"מ קלח איה םילשורי תנידמ
."םילשורי" יחרזא םה
,םירצונ,םימלסומ ,םיברע ,םידוהי ,םה םא ןיב היצרדפה תו/יחרזא לכ .ו
.המויקל הנש 50 רובעכ היצרדפה תואישנל רחביהל ויהי םיאשר
"םילשורי תנידמ"ל יניטסלפ לכל הבישה תוכז תא רשפאי ילארדפה לשממה .ז
,והשלכ םילא יטילופ רבע ול ןיאש יאנתב וז הנידמל ידוהי לכל ןכו
.ילילפ רבע וא
.םואלה תנידמ םוחתל והשלכ חוכב שמתשמה לכ שרגי ילארדפה לשממה .ח
.הזע איה "ןיטסלפ"ל םיניטסלפה ,67 יווקב לארשי תנידמל םידוהי
והשלכ חוכמ וז הנידמ לרטנתו חוכ לש יוליג לכב םחלת לארשי
.תילביה יבשע שכנמה ןנגכ םינש ךרואל תויבקעב
תילכלכ טלחהב קתוני "השודקה היצרדפ"ל ןיטסלפ ןיב רשקה .ט
.תיטילופו תילאטנמ
.הקוחל ףופכבו םהיתומוקממ םיבשות לש יוניפ היהי אל .י


:תיוושכעה תואיצמה יארב ןורתפה

ןורתפ .םימישיו םינוש תונורתפל םיבוט םייותיע הדביא לארשי
"תושחול םילחג" ריאשהל לולע תומצעמה ידי לע הייפכבש
."םילחג"ה ןתוא תא ןובשחב תחקל ךירצ ןורתפ לכו .םידדצה ינשב
תיעקרק תת רשוגי םא םג הזעל הדגה ןיב ילאירוטירטה ףצרה יא
יקלח תא רבחל יניטסלפה םולחה תא הריאשמ יליע רשג ידי לע וא
עצפכ ראשנה ,"הבכנה"מ רבשכ םייק ,יפרגומד ףצר י"ע תדלומה
ןכוסמ "חוטבה רבעמ"ה רושפא לארשי רובע .1948 תנשמ חותפ
.בנגל תארוקה הצרפכ

תואיצמה עיגת וילא ןורתפה ללכ ךרדב אוה ךורא חווטל עצומה ןורתפ
חקול "םימע ינשל תונידמה שולש" ןורתפ .רחואמב וא םדקומב
דחמ תומילאה יכריב לע וכנוחו ודלונ רשא תורודה תא ןובשחב
לודגל םישורד רבדמה רודכ ולא תורוד .ךדיאמ תונברוקה יעקשמו
שוריג ךות םינשה ךשמב השעיי תוחוכה לורטנ .םיפלחומ תויהלו
1967 תולובגב לארשי ימוחתל םידוהיה חוכה ישמתשמ לש יחרזא
.הזע תעוצרב איה ןיטסלפל םיניטסלפהו

רשא דע וא רחואמ בלשב ללכב םא עיגי הזעבש ןיטסלפ םע םולשה
.ירפ אשונ ילרדפה דוחיאהו תיברעמה הדגהמ חוכה לורטנ יכ חכוי
ךוניח .הנש 15 ךראי שדח רוד ךוניח .םיריהמ תונורתפב תוגשל ןיא
רשא םע לש ומלוע תסיפת יוניש .הנש 50 ךראי השדח תוגיהנמ רוד
וז הפוקתב .רתויו הנש 100 ךשמהל לולע הזעבש הניטסלפב בשי
ןוכיתה םיה ףוחל תנכושה הנידמכ חורפלו חתפתהל ןיטסלפ הלוכי
ןיב תורייתו תואלקח יעבט זגמ תינהנ שירע-לא דע הרייוויר םע
וא/ו תיאמצע הנידמכ התניחבמ רידא ילכלכ לאיצנטופ םע תימואל
.םירצממ קלחל ךופהלו ררופתהל איה הלולע וא היצרדפהמ קלחל ךופהל

,67 יווקב "לארשי תנידמ" :"םימע ינשל תונידמ שולש" תפסונה היצפואה
"םילשורי תנידמ"ו ,לארשי לש המורדב "ןיטסלפ תנידמ"
הווהמה לארשי םע היצרדפב ןורמושו הדוהי איה תיברעמה הדגה איה
תימואל הבושת ןתמ ךות ,םיל ןדריה ןיב ,םיברע - םידוהי ייחל בוט ןורתפ
םינועיט עקרק תסיפ התוא לא םינעוטה םימעה ינשל תדחואמ
.תחא השודק היצרדפב םיפתושמו םימוד םיימואל םייתד-םיירוטסיה

ךיראתב הלשממה שאר דרשמ לא החלשנ ןורתפל וז העצה
2002 רבוטקואל 20 ךיראתב תסנכה תועיס לכלו 2002 טסוגואל 07
.טנרטניאה תשרב רוביצה לא ,( 2003 לירפאל 29 ) הנושארל ןאכ םסרופמו