רוביצה תוינפל הלשממה שאר ץעוי לש ובתכמ .1

ןוכישהו יוניבה רש לש ובתכמ .2

תובושתו תולאש בתכמ .3

הלשממה שאר דרשמ לא 2002 טסוגוא תינכות .4